วิสัยทัศน์

กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยกำลังรบทางเรือที่มีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ยุทธบริการ และสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล

พันธกิจ
1. จัดเตรียมกำลังทางเรือ อำนวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชา ให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก การลำเลียง และสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงทางทะเลตามที่ได้รับมอบหมาย
3. จัดเตรียมกำลังทางเรือ สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปรับปรุงหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก และส่งกำลังบำรุงทางทะเลให้มีความทันสมัย
5. บริหารจัดการหน่วยภายใต้กระบวนการจัดการบริหารที่ดี