กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยกำลังรบทางเรือที่มีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ยุทธบริการ และสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล >> คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน <<

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ