Skip to content

30 กันยายน 2016 - Posted by ampadmin - no comments

พล.ร.ต.เอกราช  พรหมลัมภัก ส่งมอบหน้าที่ ผบ.กยพ.กร. ให้กับ พล.ร.ต.ชนินทร์  ผดุงเกียรติ  ผบ.กยพ.กร. (ท่านใหม่) โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการร่วมพิธี ฯ ณ บก.กยพ.กร.  เขตบางนา กทม. เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๙

2 กันยายน 2016 - Posted by ampadmin - no comments

พล.ร.ต.เอกราช  พรหมลัมภัก ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรในสังกัด กยพ.กร. ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธี ฯ

1 กันยายน 2016 - Posted by ampadmin - no comments

พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ ผบ.กร. เป็นประธานในการตรวจความพร้อมกำลังใน มบภ.ทร. ประจำเดือน ก.ย.๕๙ โดยมี พล.ร.ต.เอกราช  พรหมลัมภัก ผบ.กยพ.กร. ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.มบภ.ทร.

30 สิงหาคม 2016 - Posted by ampadmin - no comments

พล.ร.ต.เอกราช  พรหมลัมภัก ผบ.กยพ.กร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวนในสังกัด กยพ.กร. ที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธี ฯ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๓ บก.กยพ.กร. เขตบางนา กทม. เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๕๙

29 สิงหาคม 2016 - Posted by ampadmin - no comments

น.อ.ธงชัย  คุ้มกัน ผบ.มฝ. AM – HEx 2016 และ เสธ.กยพ.กร. ให้การต้อนรับเรือ JDS KUNISAKI (LST)ซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ของกองกำลังป้องกันตนเองประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาเข้าร่วมการฝึกร่วมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหาร

17 สิงหาคม 2016 - Posted by ampadmin - no comments

พล.ร.ต.เอกราช  พรหมลัมภัก  ผบ.กยพ.กร. พร้อมทั้งนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจความพร้อมของเรือ ร.ล. มันใน และ ร.ล. วังใน เพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการแข่งขันไตรกีฬา  ณ อจปร.อร.  ต.แหลมฟ้าผ่า  อ.พระสมุทรเจดีย์  จว.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๙

11 สิงหาคม 2016 - Posted by ampadmin - no comments

พล.ร.ต.เอกราช  พรหมลัมภัก ผบ.กยพ.กร. นำกำลังพล กยพ.กร. ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายวิชเชาว์ ชอบงาม บิดาของ จ.อ.วีรยุทธ ชอบงาม จ่าเรือ ร.ล.จุฬา กยพ.กร. ณ วัดใหญ่บางปลากด ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  จว.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙

11 สิงหาคม 2016 - Posted by ampadmin - no comments

พล.ร.ต.เอกราช พรหมลัมภัก ผบ.กยพ.กร. นำกำลังพลใน บก.กยพ.กร. ประกอบพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

2 กันยายน 2016 - Posted by ampadmin - no comments

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ดาวน์โหลดแผนสิทธิ ฯ ฉบับที่ ๓ กฎหมายให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบ “แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่3 (พ.ศ. 2557–2561)” ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติด้วยการแปลง แผนฯไปสู่แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง กรม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแผนพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ ให้จัดทำเป็นโครงการ กิจกรรม…

10 สิงหาคม 2016 - Posted by ampadmin - no comments

พล.ร.ท.จรินทร์  บุญเหมาะ  จก.อศ. เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  ครบ ๗๐ ปี