การจัดการความรู้ KM

1 KM การเกยหาดด้วยเรือ LST
2 KM การเกยหาดของเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่
3 KM การปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก
4 KM ร.ล.มันนอก-หัวต่อสายนำผ้าใบ-PVC.
5 KM การใช้เครื่องส่งวิทยุประจาเรือ ทาหน้าที่ NDB
6 KM การขจัดคราบน้ำมันในทะเล

ข้อมูลการรับตรวจราชการจากกรมจเรทหารเรือ

การตรวจพิเศษ
แนวทางการเตรียมตรวจสาขา การกำลังพล
แนวทางการเตรียมหน่วยสาขา ส่งกำลังบำรุง
แนวทางการเตรียมหน่วยสาขา เทคนิค
แนวทางการเตรียมหน่วยสาขา ยุทธการ

1_แนวทางการตรวจสาขากำลังพล
2_แนวทางการตรวจสาขายุทธการลและการฝึก
3_แนวทางการตรวจสาขาการส่งกำลังบำรุง
4_การตรวจด้านการสุขาภิบาลและการบริการทางการแพทย์
5_แนวทางการตรวจสาขาทางเทคนิคและการ ปคส.
6_การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
7_ผนวกตัวอย่างการแต่งกาย