ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชากองทัพเรือ

ผู้บังคับบัญชากองเรือยุทธการ

ผู้บังคับบัญชากองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ