หน่วยงาน

แผนกกำลังพล หมวดเรือที่ ๑ หมวดเรือที่ ๒ หมวดเรือที่ ๓
แผนกยุทธการและข่าว  – เรือหลวงอ่างทอง  – เรือหลวงทองแก้ว  – เรือหลวงสิมิลัน
แผนกสื่อสารและสารสนเทศ  – เรือหลวงสุรินทร์  – เรือหลวงทองหลาง  – เรือหลวงจุฬา
แผนกส่งกำลังบำรุง  – เรือหลวงสีชัง  – เรือหลวงวังนอก  – เรือหลวงสมุย
แผนกธุรการ  – เรือหลวงวังใน  – เรือหลวงปรง
แผนกกองช่าง  – เรือหลวงมันนอก  – เรือหลวงเปริด
แผนกการเงิน  – เรือหลวงมันกลาง  – เรือหลวงเสม็ด
แผนกพลาธิการ  – เรือหลวงมันใน  – เรือหลวงมาตรา
ร้อย บก.กยพ.  – เรือหลวงมัตโพน  – เรือหลวงจิก
 – เรือหลวงราวี  – เรือหลวงจวง
 – เรือหลวงกลึงบาดาล
 – เรือหลวงมารวิชัย
 – เรือหลวงริ้น
 – เรือหลวงรัง
 – เรือหลวงแสมสาร
 – เรือหลวงแรด
 – เรือหลวงปันหยี
 – เรือหลวงหลีเป๊ะ