หน่วยงาน

แผนกใน บก.กยพ. หมวดเรือที่ ๑ หมวดเรือที่ ๒ หมวดเรือที่ ๓
แผนกกำลังพล

 เรือหลวงอ่างทอง

 เรือหลวงทองแก้ว
เรือหลวงสิมิลัน
แผนกยุทธการและข่าว  เรือหลวงสุรินทร์  เรือหลวงทองหลาง
 เรือหลวงจุฬา
แผนกสื่อสารและสารสนเทศ  เรือหลวงสีชัง  เรือหลวงวังนอก
 เรือหลวงสมุย
แผนกส่งกำลังบำรุง เรือหลวงวังใน
 เรือหลวงปรง
แผนกธุรการ  เรือหลวงมันนอก
 เรือหลวงเปริด
แผนกกองช่าง  เรือหลวงมันกลาง
 เรือหลวงเสม็ด
แผนกการเงิน  เรือหลวงมันใน
 เรือหลวงมาตรา
แผนกพลาธิการ  เรือหลวงมัตโพน
 เรือหลวงจิก
ร้อย บก.กยพ.  เรือหลวงราวี
 เรือหลวงจวง
 เรือหลวงกลึงบาดาล
 เรือหลวงมารวิชัย
 เรือหลวงริ้น
เรือหลวงแสมสาร
 เรือหลวงแรด
เรือหลวงปันหยี
เรือหลวงหลีเป๊ะ