กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ร่วมกับ อำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

พล.ร.ต.อาภา ชพานนท์

Read more

กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ มีนโยบายให้กำลังพลมีการพัฒนาด้านองค์บุคคล และองค์ความรู้ ด้านการกู้ชีพ

กองเรือยกพลขึ้นบกและ

Read more

กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ทำการฝึกทดสอบ เรือและกำลังพล หน่วยที่อยู่ที่ตั้งปกติ และหน่วยที่ออกปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างๆ ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

กองเรือยกพลขึ้นบกและ

Read more

เรือหลวงอ่างทอง กยพ.กร. ร่วมทดสอบการปฏิบัติการของอากาศยานไร้คนขับ MARCUS ที่พัฒนาโดย สวพ.ทร. เตรียมนำมาใช้ในภารกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.

Read more

กาารอบรมให้ความรู้กับทหารกองประจำการ (ชุดใหม่) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เพราะแหล่งความรู้&#8

Read more

กองเรือยุทธการ จัดงานวันอาภากร กำหนดให้มีพิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวง “องค์บิดาของทหารเรือไทย”วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๔

กองเรือยุทธการ ได้มี

Read more