วิสัยทัศน์

cropped-512.jpg
วิสัยทัศน์
กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยกำลังรบทางเรือที่มีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ยุทธบริการ และสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล
พันธกิจ
1. จัดเตรียมกำลังทางเรือ อำนวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชา ให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก การลำเลียง และสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงทางทะเลตามที่ได้รับมอบหมาย
3. จัดเตรียมกำลังทางเรือ สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปรับปรุงหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก และส่งกำลังบำรุงทางทะเลให้มีความทันสมัย
5. บริหารจัดการหน่วยภายใต้กระบวนการจัดการบริหารที่ดี

Use Facebook to Comment on this Post

ติดต่อหน่วยงานที่สำคัญ

>> หน้าหลักกองทัพเรือ
>> เฉพาะข้าราชการกองทัพเรือ
>> ระบบงานสารบรรณกองทัพเรือ
>> ระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ
>> จดหมายอิเล็คทรอนิกส์กองทัพเรือ
>> หน้าหลักกองเรือยุทธการ
>> ระบบงานสารบรรณ กร.
>> ระบบงานซ่อมบำรุงตามแผน
>> ระบบงานความพร้อมรบ